Факултет за менаџмент у спорту
Алфа БК Универзитет
Основне студије
 • вебсајтови
  факултета

Основне студије

Назив студијског програма: Менаџмент у спорту

Научна, стручна или уметничка област: Менаџмент у спорту

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани менаџер

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Акредитовани студијски програм Менаџмент у спорту  изводи се на Факултету за менаџмент у спорту. Структура и садржај програма су усклађени према стандардима Комисије за акредитацију и проверу квалитета и Националног Савета за високо образовање, као и према међународном стандарду и  Законом о високом образовању. 

Студијски програм основних академских студија Менаџмента у спорту траје четири године (8 семестара), припада пољу друштвено-хуманистичких наука, а научна област је Менаџмент у спорту. Након завршетка студија стиче се звање првог степена основних академских студија дипломирани менаџер. Услов за стицање звања дипломирани менаџер је да студент положи све предмете предвиђене програмом, сакупи укупно 240 ЕСПБ поена и одбрани завршни (дипломски) рад.

Сврха овог програма је опште образовање дипломираних менаџера које омогућава способност за практичан рад у различитим областима спорта,спортским клубовима,савезима и организацијама.

Циљеви студијског програма су:

 • упознавање са основним принципима, методама и техникама управљања у спорту;
 • теоријска едукација у оба сегмента менаџмента у спорту,спортском и пословном  и могућност примене стечених знања у пракси;
 • праћење и усвајање савремених тенденција развоја менаџмента у спорту у нашој земљи и свету;
 • припрема за успешан рад у пракси.

 

Студијски програм Менаџмент у спорту је целовит и свеобухватан и усклађен је са више иностраних програма. Услови уписа и прелаза у наредну годину, као и стицања дипломе и начина студирања су усаглашени са акредитованим европским програмима. За реализацију студијског програма Менаџмент у спорту обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним  квалификацијама.

ПРЕДМЕТИ

Прва година 

 1. Информационе технологије - 7
 2. Теорија спорта - 8
 3. Увод у менаџмент - 8
 4. Функционална анатомија - 7
 5. Етика у спорту -  7
 6. Историја спорта -  8
 7. Основи статистике - 7
 8. Психологија спорта -  8

Укупно: 60

Друга година 

 1. Енглески језик 1 - 6
 2. Менаџмент у спорту -  8
 3. Олимпијско образовање - 7
 4. Антропомоторика - 7
 5. Комуникације у спорту - 7
 6. Право у спорту - 6
 7. Изборни предмет 1. - 8
 8. Изборни предмет 2. - 8

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Менаџмент у спортској индистрији - 8
 • Менаџмент школског спорта -  8

Изборни предмет 2.

 • Жене и спорт - 8
 • Менаџмент универзитетског спорта - 8

Трећа година 

 1. Лидерство у спорту - 7
 2. Управљање људским ресурсима - 8
 3. Финансијски менаџмент - 8
 4. Економика спорта - 7
 5. Енглески језик 2 - 6
 6. Стратегијски менаџмент -  7
 7. Изборни предмет 1. - 6
 8. Изборни предмет 2. - 8

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Италијански језик 1 - 6
 • Шпански језик 1 - 6

Изборни предмет 2.

 • Менаџмент у професионалном спорту - 8
 • Менаџмент тренажне технологије - 8

Четврта година

 1. Енглески језик 3 - 6
 2. Маркетинг у спорту - 7
 3. Менаџмент спортских организација - 7
 4. Односи с јавношћу у спорту - 7
 5. Менаџмент спортских објеката - 7
 6. Менаџмент спортских такмичења - 7
 7. Изборни предмет 1. - 8
 8. Изборни предмет 2. - 8

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Дијагностика спортиста - 8
 • Менаџмент спортских такмичења  - 8

Изборни предмет 2.

 • Предузетништво у спорту - 8
 • Управљање фитнес програмима - 8